CÀI ĐẶT GOOGLE PAGESPEED MODULE CHO NGINX 1.18.0 ubutu

C

CÀI ĐẶT

Các bước cài đặt đã có hướng dẫn cụ thể trên trang chủ, các bạn tham khảo tại đây. Trong nội dung bài viết này mình sẽ sử dụng tính năng Automated Install với một số tuỳ chọn.
Trước tiên bạn cần kiểm tra phiên bản nginx đã cài đặt

nginx -V
nginx version: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
built with OpenSSL 1.1.1f  31 Mar 2020
TLS SNI support enabled
configure arguments: --with-cc-opt='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/nginx-5J5hor/nginx-1.18.0=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2' --with-ld-opt='-Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,now -fPIC' --prefix=/usr/share/nginx --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --lock-path=/var/lock/nginx.lock --pid-path=/run/nginx.pid --modules-path=/usr/lib/nginx/modules --http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy --http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/scgi --http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/uwsgi --with-debug --with-compat --with-pcre-jit --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_realip_module --with-http_auth_request_module --with-http_v2_module --with-http_dav_module --with-http_slice_module --with-threads --with-http_addition_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_image_filter_module=dynamic --with-http_sub_module --with-http_xslt_module=dynamic --with-stream=dynamic --with-stream_ssl_module --with-mail=dynamic --with-mail_ssl_module

Mình đang dùng nginx 1.18.0 trên Ubutu kèm các arguments như trên. Theo đó bạn cần copy toàn bộ arguments này vào phần cài đặt pagespeed_mod.

Cài đặt thư viện GD và xslt nếu chưa có

sudo apt install libgd-dev libxslt-dev

Cú pháp cài đặt như sau:

bash <(curl -f -L -sS https://ngxpagespeed.com/install) -n "nginx-version" -m -a "xyz"

trong đó nginx-version của mình là 1.18.0 và arguments xyz của mình là

--with-cc-opt='-g -O2 -fdebug-prefix-map=/build/nginx-5J5hor/nginx-1.18.0=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -fPIC -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2' --with-ld-opt='-Wl,-Bsymbolic-functions -Wl,-z,relro -Wl,-z,now -fPIC' --prefix=/usr/share/nginx --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --lock-path=/var/lock/nginx.lock --pid-path=/run/nginx.pid --modules-path=/usr/lib/nginx/modules --http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/body --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/fastcgi --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/proxy --http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/scgi --http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/uwsgi --with-debug --with-compat --with-pcre-jit --with-http_ssl_module --with-http_stub_status_module --with-http_realip_module --with-http_auth_request_module --with-http_v2_module --with-http_dav_module --with-http_slice_module --with-threads --with-http_addition_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_image_filter_module=dynamic --with-http_sub_module --with-http_xslt_module=dynamic --with-stream=dynamic --with-stream_ssl_module --with-mail=dynamic --with-mail_ssl_module

Lưu ý quan trọng: Bạn cần xoá bỏ –with-debug trong danh sách arguments.

Trong quá trình cài đặt nhấn Y để tiếp tục cho đến khi hoàn tất.

Cấu hình

Tạo folder cache cho pagespeed và phân quyền owner.

sudo mkdir -p /var/ngx_pagespeed_cache
sudo chown -R www-data:www-data /var/ngx_pagespeed_cache

Bật pagespeed trong vhost:

sudo vi /etc/nginx/sites-available/your-domain.conf
pagespeed MessageBufferSize 10240;
pagespeed FileCachePath /var/ngx_pagespeed_cache;

server {
    listen 80;
    ....
    pagespeed on;
}

Lưu lại sau đó khởi động lại nginx

sudo systemctl restart nginx

Kiểm tra trang web đã bật pagespeed chưa

curl -I -p http://your-domain.com
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
Content-Type: text/html
Connection: keep-alive
X-Page-Speed: 1.13.35.2-0
Cache-Control: max-age=0, no-cache

Add Comment

By Thích Dev

Thích Dev

Mình thích
thì
mình dev hoy

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.

Tags

Dev Languages