Tag

zsh

z

Cakephp bake migration với zsh

C

Khi bạn dùng CakePHP command trên szh, bạn sẽ gặp vấn đề khi bake migration. Ví dụ

bin/cake bake migration CreateProducts name:string description:text created modified

Sẽ bị lỗi không nhận được các columns. Để giải quyết đơn giản làm như sau:

bin/cake bake migration CreateProducts 'name:string' 'description:text' 'created' 'modified'

Xong.

Thích Dev

Mình thích
thì
mình dev hoy

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.

Tags

Dev Languages